با وجود تعیین منابع RGB از جمله تصویرهای دیجیتال و عکس ها، هنر امروز به سوی داده های پردازش شده گوناگونی هدایت می شود. در این زمینه نیاز شدیدی به یک نرم افزار طراحی قا


ادامه مطلب