هر كاربر كامپیوتر شخصی كه اندكی با امور مربوط به كامپیوتر آشنا باشد از اهمیت تهیه نسخه پشتیبان از سیستم و فایل های اطلاعاتی آگاه است، ولی بسیاری از مردم ممكن است در


ادامه مطلب