صنعت نرم افزار به عنوان یکی از صنایع مهم در دنیا شناخته شده است. این صنعت پتانسیل بسیاری برای کارآفرینی و توسعه در کشورها ایجاد می نماید. در کشور ما در سال های اخیر ت


ادامه مطلب